مهربانی
مهربانی
پنج‌شنبه 2 فروردین‌ماه سال 1386
آرامش الهی

" آرامش ، نسیم جان بخش ازلی خداوند دردرون شماست "

 

اندیشه منشاء مشکلات است پس به قلبت که تکیه برافکارت نداره درموقع نیازرجوع کن وبه درون خود سفرکن ، دربزن وازقلبت بپرس که نظراوچیست ؟. مگرنه اینکه قلب نشاندهنده ی بخشی ازوجودماست و کمبودها و شکست ها نیزهم چون موفقیت هاواستعدادها ، نعمت های خدادادی وسرشارازخیروبرکت هستندومن همه را به خوداو (پروردگارعالمیان ) میسپارم .  مگرنه اینکه همه ما دست خالی به این دنیا آمده ایم وبه همین شیوه هم دنیا را ترک خواهیم کردودقیقا" همان چیزی را ازدنیا بدست خواهیم آوردکه همان را به دنیا بخشیده باشیم .

موقعیکه قطره ای کوچک به سرچشمه اش یعنی اقیانوس پیوند میخوره دوباره قدرت اقیانوس رو بدست مییاره . اون قطره ی کوچیک که سرچشمه اش جداشده درست مثل نفس ماست که ازمنشاء خودش که همون ایزدیکتا هست جدامانده . وقتی یکی شدن بامعنویت رو( پروردگار) تمرین کنیم ، حضورهمدمی مقدس رو حس خواهیم کرد. وناهماهنگی وناسازگاری که سرچشمش ازمحیط پیرامونمون بوده به عشق تبدیل خواهدشد.

وقتی دعا میکنم درسکوت تنهایی خودم ، وزمزمه میکنم من برای همه ی دلواپسی و نگرانیهام اینجاست که متعالی ترین خوبیها رو دعوت میکنم وسعی میکنم موقع دیدن خشم ، نفرت ، جدایی ، غم واندوه وکلا" ناهماهنگی ،  ازعشق دعوت کنم تا به میدان روح وروانم قدم بزاره . چرا که عشق میتونه مسئولیت افکارواحساساتم رو عهده داربشه تابتونم به معنویت اجازه بدم که خودش رو دروجودم بنوعی هویداکنه وبه من کمک کنه درحل پریشانی هایم تا بتونم احساس آرامش کنم ، آرامشی که سرشارازعشق ، مهربانی وامید هستش  .میشه اینوبه سیمی بلندتشبیه کردکه  ازجسم من آویزان هستش . ومن میتونم دوشاخه این سیم رو وارد دوپریزکنم . پریزمادی که ناهماهنگی رو ( آشفتگی که ازمحیط پیرامونی حاصل میشه ) رو به من بده ونتیجه واقعی اش دردرون خودم حس میشه مثل نگرانی ، ناامیدی و....... ویا میتونم به پریزمعنوی اتصالش بدم که احساس سرشارازآرامش وآسایش خاطربرام بده وعشق رو جایگزین هرعکس العمل مادی کنه . مگه نه اینکه عشق یعنی خدا وخدا هم یعنی عشق .

پس بااین اوصاف : اجازه ندهیم  چیزی مارا آشفته کند.اجازه ندهیم  چیزی مارا بترساند.همه ی امورسپری می شوند.تنها خداست که تغییرپذیرنیست .انسانی که با خداست ، هیچ کمبودی حس نمی کند . خدا به تنهایی برای اوکافیست .

 

خداوند مظهرعشق است وکسی که درعشق زندگی می کند درخداوند ساکن است وخداوند نیزدراوزندگی میکند.

 

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری